Zoek
Sluit dit zoekvak.

Skills for the future: Building bridges to new opportunities

Host

BELGIUM​


In België zijn de bevoegdheden verdeeld tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. Het competentiebeleid is grotendeels verdeeld tussen de gemeenschappen en gewesten. Zo zijn de gewesten bevoegd voor opleiding en cultuur, en de gemeenschappen bevoegd voor werkgelegenheid en economie. Arbeidsrecht en sociaal overleg vallen dan weer onder federale bevoegdheid. 'Building bridges' is dus zeer eigen aan België. En dat is precies waarom de regio's en gemeenschappen van België prominent aanwezig zullen zijn op de OECD Skills Summit 2024.

Wil u meer weten over dit fascinerende land?
Bezoek https://www.embracingopenness.be/nl.

Partners

Wallonië is een gefederaliseerd gewest met wetgevende bevoegdheden en een eigen overheid binnen de Belgische federale staat.

De huidige bevoegdheden omvatten economie, werkgelegenheid, opleiding, onderzoek en sociale actie.

Binnen het Bestuur van het Gewest neemt de SPW Werkgelegenheid-Vorming deel aan de uitvoering van de richtlijnen van de Waalse Regering op het vlak van tewerkstelling, samen met de actoren van het Waalse landschap van “tewerkstelling-opleiding”, door het beheer van programma’s die de creatie van banen aanmoedigen en sociale en professionele uitsluiting bestrijden, opleidingen die leiden tot kwalificaties en levenslang leren (toekomstige beroepen, validatie van vaardigheden, nieuwe technologieën, sandwichopleidingen, talen, enz. Alle actoren in Wallonië worden gemobiliseerd om de huidige en toekomstige uitdagingen op het vlak van levenslang leren, de groene en digitale transitie en de nieuwe behoeften op het vlak van beroepen en het verwerven van vaardigheden aan te gaan.

Vlaanderen heeft een van de krapste arbeidsmarkten in heel Europa, met ernstige tekorten aan arbeidskrachten in een derde van alle beroepen. Een vergrijzende beroepsbevolking en de uitdagingen van de groene en digitale transitie betekenen dat deze tekorten waarschijnlijk niet snel zullen verdwijnen. Vlaanderen heeft gereageerd op deze uitdagingen met een ambitieus Actieplan Levenslang Leren, overeengekomen tussen de Vlaamse overheid, sociale partners en publieke en private opleidingsaanbieders. Het Actieplan omvat initiatieven zoals competentieprognoses, een individuele leerrekening, en begeleiding en ondersteuning voor potentiële leerlingen en opleidingsaanbieders.

Het Brussels Gewest is verantwoordelijk voor werkgelegenheid en beroepsopleiding. De werkgelegenheidsgraad in het Brussels Gewest is gestegen van 61,9% in 2019 tot 65,2% in 2022. Om deze stijging vast te houden en meer Brusselaars toegang te geven tot werk, heeft het Gewest een aantal maatregelen genomen om de taal-, digitale en professionele vaardigheden van werkzoekenden te verbeteren, in het bijzonder de vaardigheidsbeoordeling, gevolgd door een opleidingsprogramma. Een job vinden betekent uit een precaire situatie geraken en onafhankelijker worden.

De Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) staat ten dienste van de Franstaligen in België. Ze is verantwoordelijk voor onderwijs, cultuur, sport, jeugdwerk, wetenschappelijk onderzoek en justitie. Het onderwijs aanpassen aan de samenleving van de 21ste eeuw is een van de grootste uitdagingen. Iedereen de kans geven om een systematische, interdisciplinaire aanpak te verwerven die hen in staat stelt om de complexe problemen in verband met de overgang naar een digitale samenleving, solidariteit, ecologie en samenleving aan te pakken, evenals toekomstgerichte vaardigheden, is een centraal element van het FWB-beleid.

Deze visie van levenslang leren wordt binnen de verschillende onderwijsniveaus uitgebouwd, van de vroege kinderjaren tot het hoger onderwijs. De FWB organiseert ook modulair onderwijs gericht op en aangepast aan elke volwassene die een diploma of certificering wil behalen of nieuwe vaardigheden wil verwerven.

“Ostbelgien” verwijst naar de Duitstalige gemeenschap van België, die zich in het oosten van het land bevindt. De Duitstalige gemeenschap is een erkende en goed beschermde minderheid, met dezelfde rechten en mogelijkheden als de Vlaamse en Franse gemeenschappen in België. Naast de domeinen taal en cultuur, onderwijs en vorming, sociaal en gezondheidsbeleid, heeft de Duitstalige Gemeenschap vervolgens ook andere taken op zich genomen die haar door het Waals Gewest werden toegewezen. Sindsdien behoren ook het tewerkstellingsbeleid, de ruimtelijke ordening en het toerisme tot haar talrijke taken. Wat onderwijs en opleiding betreft, geeft “Ostbelgien” de voorkeur aan levenslang leren en “Duale Ausbildung”. Deze keuze staat garant voor kwaliteit, diversiteit en betere toekomstperspectieven voor onze jonge burgers. De combinatie van “praktijk en theorie” maakt van deze opleidingsaanpak een succesvol model.  De uitdagingen van de digitale, klimaat- en sociale transities zijn de drijvende krachten achter onze onderwijs- en kwalificatiedoelstellingen.